Ta strona używa plików cookie!
close

Ruch drogowy

Data dodania: 17 grudnia 2015 r.

W MAJU 2015 WESZŁY W ŻYCIE WAŻNE ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO

Od 15 maja 2015 roku zmieniły się zasady przewożenia dzieci m. in.:

  • dziecko poniżej 150 cm wzrostu należy przewozić w odpowiednim do wagi i wzrostu foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym – wyjątek – dziecko o wzroście powyżej 135 cm można przewozić na tylnym siedzeniu zapięte pasami bezpieczeństwa, jeżeli ze względu na masę i wzrost dziecka niemożliwe jest zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub urządzenia przytrzymującego
  • dziecko w wieku poniżej 3 lat nie może być przewożone w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie przytrzymujące
  • dziecko w wieku co najmniej 3 lat może podróżować na tylnym siedzeniu zapięte pasami bezpieczeństwa, przewożone jako trzecie, w sytuacji, gdy pozostała dwójka dzieci podróżuje w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa

 

Od 18 maja 2015 jeżeli:

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości:

  • grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat;
  • utrata prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat lub dożywotnio, w przypadku gdy kierowca był już skazany za to przestępstwo (recydywa);
  • nawiązka w wysokości co najmniej 5000 zł lub w przypadku powtórnego skazania za ten czyn co najmniej 10 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożenie większej liczby osób niż jest to dozwolone – grozi utrata prawa jazdy:

  • na okres 3 miesięcy;
  • na okres 6 miesięcy, w przypadku prowadzenia pojazdu w okresie zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

W przypadku nierespektowania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 6 miesięcy, uprawnienia zostaną cofnięte, co wiąże się z ponownym egzaminem celem uzyskania prawa jazdy.

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień w okresie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu – jest to przestępstwo (art. 244 k.k.) – grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Niestosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami– jest to przestępstwo (art. 180a k.k.) - grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

 

1. Wydawanie zaświadczeń (notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym) Informujemy, iż w przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia o zdarzeniach drogowych, podczas których czynności prowadzone były przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze i postępowanie zostało zakończone na miejscu, należy się zwrócić do Referatu Ruchu Drogowego tut. jednostki Policji. Wydanie zaświadczenia wiąże się z opłatą skarbową w wysokości 17 zł, którą należy dokonać w kasie Urzędu Miasta w Kamiennej Górze lub przelać na rachunek założony w Banku Spółdzielczym, numer konta 88 8395 0001 0013 4460 2003 0001 - Gmina Miejska Kamienna Góra tytułem wydania zaświadczenia. O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą uczestnicy zdarzenia bądź właściciele pojazdów biorących udział w zdarzeniu.

 

2. Kontakt z Referatem Ruchu Drogowego - sekretariat tel. 75/7440218 faks 75/7448311 - kierownik Referatu 75/7440251

 

 

 

3. Karta motorowerowa – 18 lat. Zgodnie z art. 133 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium RP. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie. Ponadto karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kat. AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.

 

4. Przepisy Podstawowe akty prawne

Dz.U.03.58.515 z 2003.03.07 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dz. U.03.32.262 z 2002.12.31 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz. U.04.34.300 z 2004.02.11 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz. U.03.14.144 z 2002.12.30 w sprawie kontroli ruchu drogowego.

 Dz. U.03.26.230 z 2003.02.14 Dz. U.03.182.1784 z 2003.09.17 w sprawie kierowania ruchem drogowym.

Dz. U.04.27.243 z 2004.02.06 zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym.

Dz. U.03.161.1565 z 2003.08.18 w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Dz. U.03.116.1104 z 2003.06.11 w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.

 

5. Kontrole autokarów

Informujemy, że kontrole autobusów przeprowadzane są na indywidualne prośby organizatorów wycieczek. Pisemne prośby o kontrole prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem!!! Funkcjonariusze realizujący kontrole, oprócz stanu trzeźwości zwracają szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów oraz czas pracy kierowców.

 

6. Kiedy wezwać Policję.

Policję wzywamy wówczas gdy, w wyniku zdarzenia drogowego osoby w nim uczestniczące doznały obrażeń ciała, są ranne lub zabite. Takie zdarzenie drogowe nazywamy wypadkiem drogowym. Wszystkie inne zdarzenia – drobne stłuczki na drogach publicznych, osiedlowych, parkingach przy sklepach, w których uczestnicy zdarzeń nie doznali obrażeń ciała, a wyłącznie są straty w mieniu nazywamy kolizjami drogowymi i nie zachodzi potrzeba wzywania na miejsce Policji. Uszkodzenie pojazdu w wyniku najechania na dziurę w jezdni jest zdarzeniem drogowym i w tej sytuacji także nie ma potrzeby wzywania Policji. Swoja szkodę zgłaszamy do właściciela/zarządcy drogi. Kierowcy powinni między sobą ustalić kto był sprawcą stłuczki. Należy spisać wszystkie dane uczestników kolizji, a także nr polisy OC i razem ze sprawcą kolizji udać się do firmy ubezpieczeniowej. Pozwoli to uniknąć problemów z wypłatą odszkodowania oraz niesympatycznych sytuacji, gdy sprawca kolizji nagle staje się nieuchwytny, nie potwierdza swojej winy lub nie zgłasza się do firmy ubezpieczeniowej w celu potwierdzenia oświadczenia. Pamiętajmy, aby spisać dane personalne świadków, telefonem komórkowym wykonać kilka zdjęć, umożliwi to dokładne wyjaśnienie sprawy w przypadku próby uniknięcia odpowiedzialności przez sprawcę kolizji. W PRZYPADKU KOLIZJI DROGOWEJ NALEŻY NIEZWŁOCZNIE USUNĄĆ POJAZDY Z DROGI