Ta strona używa plików cookie!
close

Praca na stanowiskach cywilnych

Data dodania: 21 grudnia 2015 r.

OGŁOSZENIE NR 3/2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

W KPP W KAMIENNEJ GÓRZE

 

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor Wydziału Prewencji – umowa na czas określony

 

Wymiar etatu: 1,0

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

58-400 Kamienna Góra, ul. Lubawska 6
 

Miejsce wykonywania pracy:

Kamienna Góra, ul. Lubawska 6

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenia elektronicznego dziennika korespondencyjnego oraz przekazywania dokumentów zgodnie z dekretacją;
 • prowadzenia obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału;
 • przygotowywanie poczty miejskiej i specjalnej Wydziału;
 • gospodarka mandatami - w zakresie pobierania i rozliczania formularzy, prowadzenia ewidencji wydawanych i przyjmowanych formularzy, sporządzanie sprawozdań okresowych

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiary czasu pracy,
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 • budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości), brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku,
 • stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie,

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów dot. obsługi kancelaryjno-biurowej
 • Umiejętność interpretowania przepisów i stosowanie prawa w praktyce
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz urządzeń biurowych

 

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • doświadczenie na stanowiskach: obsługi kancelaryjno-biurowej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach

 

Termin składania dokumentów:

19-09-2017r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji
Lubawska 6
58-400 Kamienna Góra

 

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu) ,

Złożone dokumenty nie będą zwracane,

Wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru,

Dodatkowe informacje: tel. 75 7448254

 

 

 

Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz www.kamienna-gora.policja.gov.pl oraz https://nabory.kprm.gov.pl/.